Hospitalsfysiker til Vejle

22. oktober 2014 - Heidi Rønde

Hospitalsfysiker i medicinsk fysik til forskningsfokuseret klinisk stilling ved stråleterapien i Vejle.

(English version below)

En fast stilling som hospitalsfysiker ved Afdeling for Medicinsk Fysik, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus søges besat per 1. februar 2015 eller snarest derefter. Du skal være i gang med eller have afsluttet hospitalsfysikeruddannelsen indenfor det onkologiske grenspeciale – gerne med Ph.D. indenfor stråleterapi. Stillingen indgår i afdelingens forsknings- og udviklingsstrategi, og 40 % af arbejdstiden er derfor dedikeret til forskningsprojekter.

Dine opgaver

I stillingen afsættes 40 % tid til forskning indenfor stråleterapi i et nyoprettet forskerteam bestående af sygeplejersker, læger og fysikere. Teamet har til formål at drive klinisk fokuseret forskning indenfor stråleterapi på højt niveau.

Øvrige opgaver vil primært ligge indenfor planlægning og kvalitetssikring af strålebehandling i tæt samarbejde med afdelingens øvrige personale samt udvikling af nye metoder til strålebehandling og i mindre grad dosimetri, implementering og drift af udstyr.

Vi søger

En fysiker med erfaring i og interesse for forskning og evidensbaseret strålebehandling, gerne med en baggrund som Ph.D. indenfor onkologi og stråleterapi. Vi vil være specielt interesserede i ansøgere med viden om håndtering af komplekse, elektroniske datasæt, såsom billeddata og dosisplandata. Der vil derfor blive set positivt på erfaring med billedbehandling, programmering, databaser og IT.

Derudover skal du være ambitiøs, ansvarlig, resultatorienteret og kvalitetsbevidst. Vi forventer, at du er god til både at samarbejde samt arbejde selvstændigt. Du skal have flair og interesse for at tilegne dig ny viden og omsætte den i praksis.

Om afdelingen

I Afdeling for Medicinsk Fysik bliver du en del af en dynamisk gruppe bestående af 10 fysikere, 4 elektronikteknikere og 6 radiografer, der arbejder i et tværfagligt miljø med andre personalegrupper indenfor sundhedssektoren.

Afdelingen udfører strålebehandling for Region Syddanmark, som har et patientgrundlag på 1.1 mio. patienter, og vi arbejder til stadighed med at kunne tilbyde nye og bedre behandlinger til patienterne.

Vi råder over egen CT- og MR-skanner, 6 moderne acceleratorer til ekstern strålebehandling og udfører desuden MR-vejledt intrakavitær brachyterapi. Vi arbejder med en række moderne teknikker indenfor intensitetsmodellerede, billedvejledte, tidsopløste samt åndedrætsstyrede behandlinger.

Kontakt

Yderligere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Klinisk ansvarlig Cheffysiker Martin Berg: 7940 6800, martin.berg@rsyd.dk eller Teknisk ansvarlig Cheffysiker Bjarke Mortensen, 7940 6816,bjarke.mortensen@rsyd.dk  

Ansøgning

Ansøgninger modtages kun elektronisk via HR-manager senest fredag den 28. november 2014 kl. 12. Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 50.

Søg stillingen her

 

Medical physicist for clinical position focusing on research within radiotherapy, Vejle Hospital 

The Department of Oncology, section of Medical Physics, Vejle Hospital, is seeking to employ a full time medical physicist as per 1 February 2015 or as soon as possible thereafter. You have started or completed your degree as a medical physicist within oncology, and if you have a PhD in radiation therapy, this would be a plus. The position forms part of our department's research and development strategy.

Tasks

The position involves 40% research within radiotherapy in a recently formed team of nurses, doctors and physicists. The purpose of the team is to run high level, clinically focused research.

Other tasks primarily include planning and quality assurance of radiation treatment, in close cooperation with the other staff members, and development of new methods. To a lesser degree the position will involve dosimetry, implementation and operation of equipment.

Preferred profile

A physicist with experience and interest in research and evidence based radiotherapy; potentially a PhD within the subject. We would be especially interested in applicants skilled in handling complex datasets such as imaging and dose plan data. Applicants experienced in image processing, programming, databases and IT are therefore preferred. 

You need to be ambitious, responsible, result oriented, and quality-conscious. We expect you to have good cooperative skills combined with the ability to work independently. You are eager to gain new knowledge and translate it into clinical practice.

About us

Our section of Medical Physics is a dynamic group counting 10 physicists, 4 electronics engineers, and 6 radiographers cooperating with other healthcare staff in a multidisciplinary environment.

We receive patients for radiation treatment from the Region of Southern Denmark, which has a basis of 1.1 million patients, and we aim at constant improvement of the treatment.

As to equipment we have a CT and MRI scanner and 6 modern accelerators for external irradiation. Also, we perform MR-guided intracavitary brachytherapy and apply modern techniques for intensity modulated, image guided, 4D, and breath-hold controlled treatments.

Contact

Further information on the position can be obtained by contact to:

Head of Medical Physics, Clinical Practice, Martin Berg: +45 7940 6800, martin.berg@rsyd.dk or Head of Medical Physics, Technical Practice, Bjarke Mortensen, +45 7940 6816, bjarke.mortensen@rsyd.dk  


Application

Applications are accepted only through the HR-manager system. Please submit your application by Friday 28 November 2014 at 12 noon. Interviews will take place at Vejle Hospital in week 50.

Apply here

Skriv en kommentar

Du skal være logged ind for at deltage i debatten. Du kan logge ind her