Bestyrelsens beretning for 2002

Bestyrelsen har afholdt tre møder i perioden siden sidste generalforsamling.

 

Bestyrelsen for DSMF har i det forløbne år fortsat arbejdet for at samle kræfterne indenfor medicinsk fysik i Danmark. Det er glædeligt, at vi kan konstatere et støt stigende antal medlemmer, specielt indenfor diagnostik og nuklear medicin.

 

Dette første DSMF symposium, der dækker emner inden for alle de tre grenspecialer af medicinsk fysik, og den overvældende deltagelse kan vel delvist tages som et udtryk for, at det er lykkedes at samle kræfterne. Den kontinuere styrkelse af faget medicinsk fysik er en vigtig forudsætning for at faggruppen bliver synlig, og opnår relevant indflydelse i det danske sundhedsvæsen.

 

DSMF har deltaget i en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen vedr. rapport om organisering af PET i Danmark. Rapporten beskriver behov for personale og udstyr. Rapporten udkom medio 2002 og er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Bestyrelsen for DSMF har gennem de sidste tre bestyrelsesmøder valgt at supplere sig med repræsentanter for det røntgendiagnostiske og nuklear medicinske område. Den primære begrundelse var et ønske om at sikre de to specialer indsigt i bestyrelsens arbejde. Hermed har bestyrelsen også taget hul på et forslag om ændring af hidtidig praksis for valg af bestyrelsesmedlemmer. Praksis har været, at vælge en repræsentant fra hver af de onkologiske afdelinger. Bestyrelsen er af den opfattelse, at repræsentation af alle tre grenspecialer i bestyrelsen bør prioriteres. Hvilket også afspejles i bestyrelsens forslag til valg af nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår samtidigt en lovændring, så antallet af bestyrelsesmedlemmer udvides fra 5-6 til 5-7. Udvidelsen begrundes med et tiltagende antal arbejdsopgaver i bestyrelsen. Eksempelvis er DSMF symposiet planlagt i et samarbejde mellem uddannelsesråd og bestyrelse.

 

Bestyrelsen har igangsat en række initiativer omkring uddannelse af øvrige faggrupper indenfor fagområdet medicinsk fysik. Ved sidste generalforsamling kunne et katalog for udannelse af teknikere præsenteres. Der er i det forløbne år arbejdet videre med uddannelse af radiografer. Et område der har vist sig lidt vanskeligere, da denne faggruppe har bredere og mere varierende funktionsområder. Et uddannelsesforslag vil derfor skulle dække mere bredt og kan tidligst ventes færdigt i 2004.

 

Ved generalforsamlingen i 2002 blev nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at etablere et dosimetri udvalg under DSMF. Det er glædeligt, at udvalget allerede på denne generalforsamling kan fremsætte en række lovændringer til beskrivelse af et funktionelt kommissorium for et sådant udvalg. Bestyrelsen anbefaler generalforsamlingen, at godkende lovændringerne.

 

Bestyrelsen indgår i en dialog med vore svenske og norske søsterorganisationer omkring efteruddannelse og CPD program. Der i alle tre nordiske lande et behov for organiseret efteruddannelse i medicinsk fysik. Grundet den store arbejdsbyrde omkring organisering og koordination af efteruddannelseskurser, er det forslået fra svensk side, at man forsøger samle kræfterne. Et fælles nordisk møde om efteruddannelse forventes afholdt i løbet af foråret med henblik på konkretisering af mulighederne for et samarbejde.

 

 

Bestyrelsens beretning fra fonden

Der har i det forløbne år ikke været fortaget udbetalinger fra fonden. Bestyrelsen har fortsat diskussionerne af en prisuddeling. Prisen skal gå til en person, der har formået at motivere og stimulere faget medicinsk fysik på højt videnskabeligt niveau. Det har ikke været muligt at nå frem til en egnet kandidat inden denne generalforsamling. Den første prisuddeling kan således tidligst finde sted i 2004.