CPD-systemet

Generelt

DSMF har udviklet et CPD (Continuous Professional Development) pointsystem for hospitalsfysikere, som i sin opbygning tager udgangspunkt i den europæiske organisation EFOMPs anbefalinger (Policy Statement No. 10).

Systemet anvendes til dokumentation af kompetenceudvikling og videreuddannelse af hospitalsfysikere i Danmark. Dette giver således et kvantitativt mål for den enkelte hospitalsfysikers professionelle aktiviteter og videreuddannelse.

Tilmelding til CPD-systemet foregår ved indsendelse af første opgørelse sammen med uddannelsesbevis for gennemført uddannelse til hospitalsfysiker.

REGISTRERING AF CPD POINT

Systemet er baseret på selvrapportering, hvor deltagerne hvert år senest 31. januar elektronisk indsender en opgørelse over det foregående års aktiviteter til cpd@dsmf.org. Opgørelsen skal indeholde:

Tilbagemelding fra det faglige bedømmelsesudvalg vil forligge inden årets generalforsamling i DSMF. 

Ekspertbedømmelse

Enhver, der er godkendt som uddannet hospitalsfysiker i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1252 af 11. november 2010 (eventuelt Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 122 af 20. juli 1995) eller kan dokumentere kvalifikationer på tilsvarende niveau, og som yderligere har fem års relevant arbejdserfaring dokumenteret ved deltagelse i DSMF's CPD-program, kan anmode om en ekspertbedømmelse . Den pågældende har efter godkendt bedømmelse ret til at kalde sig medicinsk-fysisk ekspert indenfor det pågældende grenspeciale.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på, at ansøgeren dokumenterer en tilstrækkelig faglig bredde og dybde inden for grenspecialet, så personen ikke blot kan arbejde selvstændigt, men også besidde et overblik til at kunne være vejleder overfor fagkollegaer og overfor andre personalegrupper i faglige spørgsmål indenfor grenspecialet. Særligt bør det sikres, at følgende aktiviteter er tilstrækkeligt dækket:

  • Kendskab til væsentlige behandlings- og diagnostiske procedurer inden for grenspecialet
  • Udgivelse af eksterne publikationer
  • Deltagelse i interne og eksterne kurser, møder og kongresser
  • Bidrag med præsentationer ved kurser, møder og kongresser
  • Deltagelse i projekter i afdelingen

Som udgangspunkt benyttes CPD-systemets pointoptjening som grundlag for ekspertbedømmelsen. Godkendelse som ekspert forudsætter, at ansøgeren over en femårig periode har optjent en samlet pointsum på minimum 250 point, og at optjeningen i såvel kategori 1 som kategori 2 skal være mindst 70 point.

Der kan være situationer hvor ovenstående procedurer ikke kan anvendes direkte, f.eks. hvis ansøgeren har erhvervet uddannelse og arbejdserfaring fra udlandet. I denne situation skal ansøgeren indlevere et CV dækkende perioden indtil ansøgerens indtræden i CPD-systemet. CV'et pointsættes, om muligt efter CPD-systemets retningslinier. Pointoptjeningen vurderes som beskrevet ovenfor for en periode svarende til 5 års professionelt virke efter godkendelse som uddannet hospitalsfysiker eller tilsvarende niveau. Efter individuel ansøgning kan evalueringsperioden eventuelt forlænges udover de sædvanlige fem år ved arbejdsrelateret orlov, sygdom m.v.

En positiv ekspertbedømmelse medfører, at den pågældende får udstedt et certifikat med en gyldighed på fem år. Bedømmelsen revurderes automatisk hvert femte år på grundlag af pointoptjeningen de foregående fem år, og kravene til optjening er de samme som ved første ekspertbedømmelse. Hvis bedømmelsen ikke forlænges, f.eks. på grund af utilstrækkelig antal point, kan ekspertanerkendelse kun generhverves efter ny anmodning om bedømmelse efter tidligst ét år.

Ekspertbedømmelse efter nærværende retningslinier vil ofte indgå i bedømmelsen af kandidater til cheffysikerstillinger. Endvidere vil der fremover være krav om, at ansvarlige fysikere i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelser skal kunne dokumentere fortsat videreuddannelse.

En samlet liste med registrerede eksperter i medicinsk fysik indberettes én gang årligt til Sundhedsstyrelsen.

Statistik

Statistik over CPD-systemet findes her.

Bedømmelsesudvalgets årsrapporter kan findes under referaterne fra de årlige generalforsamlinger.

Dokumenter