Dagsorden

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens årsberetning, herunder meddelelse om optagelse af nye medlemmer ved formand Heidi S. Rønde.
 5. Det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse, herunder orienteres om foreningens værdipapirer ved kasserer Henrik R. Jensen.
 6. Vedtagelse af budget for det indeværende regnskabsår, herunder fastlæggelse af kontingent.
 7. Valg af formand
 8. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 10. Beretning fra Uddannelsesrådet ved Lars Jødal
 11. Valg til Uddannelsesrådet
 12. Beretning fra Bedømmelsesudvalget ved Vibeke Nordmark Hansen
 13. Valg til Bedømmelsesudvalget
 14. Beretning fra eventuelle særlige interessegrupper (SIG)
  1. National Patientsikkerhed
  2. Modtage- og Statuskontrol af gennemlysningsudstyr
  3. Bunkerdesign og Strålebeskyttelse
 15. Beretning fra delegerede til NACP, EFOMP og IOMP
  1. EFOMP/IOMP
  2. NACP
 16. Behandling af indkomne forslag
  1. CPD udvalg – se hjemmesiden
  2. DFS årsmøde – mulighed for DSMF session
 17. Eventuelt